هسته اوليه در كنار رودخانه بابلرود (شرق رودخانه) به صورت آبادي شكل گرفت نام قديمي اين شهر مشهدسر بوده كه در سال 1310 به بابلسر بر اساس تفيير نام بابل از بارفروش تغيير يافت .از همان سال به تدريج خيابان ها،ساختمان هاي جديد و پل معلق فلزي ،ساختمان شهرداري و شهرباني و هتل بزرگ كه هم اكنون محل دانشگاه مازندران مي باشد ساخته شد از سال 1300 تا1345 توسعه شهر بابلسر دچار كندي شد و گسترش شهر از 1345 به سمت شرق گسترش يافت  از دهه1360 توسعه  در غرب شهر ادامه يافت و بابلسر از حدود 100 سال قبل به عنوان يك بندر تجاري مطرح بوده است با توسعه بنادر نوشهر و بندرگز از رونق بندري اين شهر كاسته شده است.بابلسر قدمتي 900 ساله دارد كه قديمي ترين اثر تاريخي آن بقعه امام زاده ابراهیم (ع) می باشد.