اولین نشست اعضای کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی بابلسر با روسای هیات های ورزشی شهر بابلسر در محل سالن کنفرانس شورا برگزار

گردید.در این جلسه مهندس شفیعی شهردار بابلسر با تقدیر و تشکر از همه فعالان ورزش بابلسر به ویژه دکتر پهلوان ریاست اداره ورزش و جوانان  ،با تاکید برتوسعه

ورزش همگانی توجه ویژه به ورزش قهرمانی که  موجب افتخا ر آفرینی برای شهر بابلسر می  شود را خواستار شدند.