روز جمعه پانزدهم دی راه پیمایی با شکوه یی با حضور اقشار مختلف مردم بعد از نماز جمعه از محل مصلی بابلسر برگزار شد .

در این مراسم که با محکوم نمودن اغتشاشات روزهای اخیر در برخی شهرها و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری سازماندهی شده بود ،شرکت کنندگان حق هرگونه

اعتراض به وضعیت اقتصادی و حقوق شهروندی در چهار چوب قانون را محترم شمرده اما اغتشاش و تخریب اموال عمومی و برهم زدن آسایش ،امنیت و عزت کشور را که

باعث خوشحالی معاندان می گردد را محکوم نمودند