کارگروه  درآمدی شهرداریهای استان مازندران به میزبانی شهرداری بابلسر در محل مجتمع توریستی ،تفریحی میزبان برگزار شد .این  کارگروه  که با حضور مدیرکل محترم

امورشهری و شورا استانداری ،مسوولین و کارشناسان واحد درآمد شهرداریها از سراسر استان همرا ه بوده است با  سخنرانی مدرسین دفتر امور شهری استانداری

آقایان عمادی و امامی و آقای فلاح از کارشناسان این دفتر ادامه یافت . این کارگروه با پرسش و پاسخ اعضای کارگروه با سخنرانان به کار خود پایان داد.